about-us

ปริมณฑล และทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ทำการมอบหมายให้ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่หัวหน้าพรรคการเมืองได้นำมาเสนอนั้นได้ทำการดำเนินการให้เป็นลายลักษณ์อักษรและจะดำเนินการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาต่อไป

aaaa2